Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina 0918 844 444, 0911 509 110 info@mclevik.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Právny rámec: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ústava SR

AKÉ POJMY SÚ SO SPRACÚVANÍM SPOJENÉ?

Týmto si Vám dovoľujeme predložiť informáciu o základných pojmoch, s ktorými tento dokument pracuje a to v zjednodušenej a prístupnejšej forme:

 • prevádzkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa,
 • účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,
 • osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.,
 • osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby,
 • dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,
 • spracúvanie osobných údajov - činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi,
 • prevádzkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných
 • oprávnený záujem - záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje  nad záujem dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa,
 • príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci, alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované,
 • služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame.

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom osobných údajov je  spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, t.j. ide o spoločnosť, ktorej ste obchodným partnerom/klientom. Prevádzkovateľom osobných údajov je Materské centrum Levík o.z., Ružová 1637, 010 01  Žilina, IČO: 42066000, DIČ: 2022789615 (ďalej len „MC Levík“).

Na prevádzkovateľa sa môžete obrátiť na linke + 421908844444 alebo písomne na e-mailovej adrese: info@mclevik.sk príp. poštovej adrese uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje  ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie.  

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať služby a dodržali naše zákonné povinnosti a chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, obchod. partneroch, ktorí majú záujem o naše služby.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje: sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, podpis. Ak podnikáte ako fyzická osoba-podnikateľ, ide aj o IČO, DIČ a sídlo.
 • Kontaktné údaje: Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.

 

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvanie Vašich údajov bez potreby Vášho súhlasu, t.j. spracúvanie na základe zmluvy: Vaše osobné údaje spracúvame na účely zmluvy uzatváranej s našou spoločnosťou, pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene Vašej zmluvy/ objednávky, pri dodávaní tovarov, služieb, pričom sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy/objednávky.

Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej plnenie. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti. 

Spracúvanie s Vaším súhlasom, t.j. spracúvanie na marketingové účely: Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti: ponuku služieb, propagácia. Ponuky Vám môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov, automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, buď telefonicky alebo písomne e-mailom na horeuvedených kontaktoch.

 

ODKIAĽ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri uzatvorení zmluvy, objednávky a pri plnení zmluvy/objednávky alebo z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolvenčný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.).

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy/plnenia objednávky, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a tiež vymáhať prípadné pohľadávky vzniknuté zo zmlúv/objednávok. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporia-dania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, (max. 3 roky). Ak ste s našou spoločnosťou uzatvorili zmluvu a nám ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov iba na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou a po dobu nasledujúcich 3 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

 

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOB.ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať žiadne ponuky tovarov a služieb našej spoločnosti? Samozrejme, toto Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, podpis.
 • Uveďte, komu odvolanie podávate a výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketing.účely.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, je možné poslať iba v písomnej podobe, a to z toho dôvodu, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Písomným vyhlásením zaslaným do sídla spoločnosti.

 

POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.

 

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov: Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategória príjemcov osob.údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácii, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjem-cov, dobu uchovávania osob.údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť  Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osob.údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osob. údajov do 3.krajiny a pod. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osob.údajov.

Právo na opravu: Spracúvame Vaše neaktuálne, čin nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý): V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad naša spoločnosť môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenia spracúvania: Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov: Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: Ak by ste zistili alebo sa len domnievali, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Právo podať alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov: Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, tel. č.:+421/2/3231 3220.

 

KDE MÔŽETE PRÁVA UPLATNIŤ A JE ICH UPLATNENIE SPOPLATNENÉ?

Jednotlivé práva môžete uplatniť na Úrad na ochranu osobných údajov SR (viď kontakty vyššie) s objasnením Vašej požiadavky

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ a jeho zamestnanci.

 

 

Stav ku dňu 25.5.2018

Informácia bude pravidelne aktualizovaná.

PredchádzajúcaĎalšia